DIS-Norge
 
  English Norsk  

KROAs mandat

"Mandat for "Kilderegistering Oslo/Akershus" (KROA)

KROA er et utvalg nedsatt av DIS-Oslo/Akershus.

Utvalget skal ha som oppgave å lede og koordinere kilderegistreringsarbeidet i DIS-Oslo/Akershus.

Formålet med dette arbeidet skal være å få dataregistert sentrale opplysninger for slektsforskning innen Oslo og Akershus, samt å gjøre disse lett tilgjengelig for lagets medlemmer og andre. Utvalget skal være rådgiver for styret i spørsmål vedrørende kilderegistrering.

Styret i DIS-Oslo/Akershus peker ut leder og minst to medlemmer av utvalget, hvorav en bør utgå fra styret. Medlemmer av utvalget pekes ut av styret i DIS-Oslo/Akershus. Endring av mandatet kan bare foretas av lagets styre etter samråd med utvalget. Eventuelle tvistespørsmål kan forelegges for lagets årsmøte. Etablering av utvalget og mandatet ble vedtatt i lagets styremøte 13. mars 1997.

I arbeidet med kilderegistrering skal utvalget:

1. Utarbeide oversikter over tilgjengelige kilder og drive opplysningsarbeid innen dette feltet.

2. Arrangere opplæring i kildeforståelse, kvalitetssikring og bruk av registreringsprogrammer.

3. Søke å danne grupper som kan foreta kilderegistrering innen sitt lokalområde, samt veilede disse og hjelpe dem med tilrettelegging av arbeidet.

4. Søke kontakt med allerede etablerte grupper og enkeltpersoner for samarbeid om kilderegistrering.

5. Vurdere databaseprogrammer for registreringen og søke å finne frem til standardprogram(mer), samt vurdere om det er mulig å finne frem til et databaseprogram for samkjøring av registrerte data.

6. Sikre juridisk riktig bruk av kildene og rettigheter til ferdige produkter.

7. Utvalget skal også Forsøke å sikre inntektsmuligheter ved å oppnå sponsing og støtte fra foreninger og andre, for å kunne oppnå større effekt i registreringsarbeidet.

8. Arbeide mest mulig selvstendig, uten detaljstyring fra DIS-Oslo/Akershus. Dog må utvalget arbeide innenfor rammen av godkjente budsjetter og retningslinjer gitt av DIS-Oslo/Akershus' styre.

9. Innen utgangen av juni og desember rapportere til styret i DIS-Oslo/Akershus. Halvårsrapportene skal danne grunnlag for informasjon til lagets medlemmer; desember- rapporten kan innarbeides i styrets beretning i forbindelse med årsmøtet.

Hvert halvår skal utvalget rapportere til styret i DIS-Oslo/Akershus. Halvårsrapporten skal danne grunnlag for informasjon til lagets medlemmer.

10. Innen utgangen av desember hvert år skal utvalget fremme budsjetterforslag for neste kalenderår til styret i DIS-Oslo/Akershus. Styret i laget skal, hvis det vedtar forslaget, innarbeide det i lagets budsjettforslag til det påfølgende årsmøte.

Oslo, 13. mars 1997.

For DIS-Oslo/Akershus
Henry L. Weckhorst
Leder